Weavers Resort Ghodegaon

Bhimashankar Agro Tourisms 

Gonavadi Bandhara, Bhimashankar-MaInchar Road,

near PWD office, Ghodegaon,

Maharashtra 412408, India

Mobile no : 7499661038